เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 ฐานข้อมูลใช้ฟรี
  กลับหน้าหลัก

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น และป้อนข้อความสำหรับสืบค้น

หัวข้อที่ต้องการสืบค้น
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์น่าสนใจ เว็บไซต์อื่น ๆ
ใส่ข้อความสำหรับสืบค้น
กลับ

ลำดับที่หัวข้อ Name
เว็บไซต์น่าสนใจ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th

เยี่ยมชม 296 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
http://www.tla.or.th
ข่าวสาร กิจกรรม ประวัติ ข้อบังคับของสมาคม แผนกในสมาคม ชมรมในสังกัด บริการของห้องสมุด
เยี่ยมชม 224 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ หอสมุดแห่งชาติ
http://www.nlt.go.th
แนะนำประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด การให้บริการ เวลาเปิดทำการ
เยี่ยมชม 312 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park)
http://www.tkpark.or.th
เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือ ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์
เยี่ยมชม 260 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ
http://library.cmu.ac.th/ntic/culture.php
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือ สิ่งพิมพ์ เอกสารหายาก เอกสารโบราณ เพลงกำเมือง
เยี่ยมชม 214 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ ห้องสมุดดิจิทัล
https://web.ku.ac.th/schoolnet/
โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เสนอเนื้อหา ความรู้สาขาวิชา
เยี่ยมชม 243 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
เว็บไซต์น่าสนใจ ห้องสมุดมารวย
http://www.maruey.com
แนะนำห้องสมุดมารวย ความเป็นมา เวลาเปิด-ปิด สถานที่ตั้ง การสืบค้นข้อมูล การให้บริการ ข่าวและกิจกรรม
เยี่ยมชม 216 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://library.tu.ac.th/cms/index.php
ระบบสืบค้นข้อมูล (iPac) ทรัพยากรห้องสมุด หนังสือ วารสาร ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เยี่ยมชม 215 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://search.lib.cmu.ac.th/
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลัก หนังสือ วารสารภาษาต่างประเทศ และโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด
เยี่ยมชม 223 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://intanin.lib.ku.ac.th/
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของ สำนักหอสมุด ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุดสาขา
เยี่ยมชม 209 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://kkulib.kku.ac.th/
ระบบสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ สืบค้นบทความวารสารไทย สืบค้นรายการหนังสือสำรอง
เยี่ยมชม 215 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และระบบตรวจสอบสถานะการยืม-คืนสารสนเทศ
เยี่ยมชม 207 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.opac.lib.su.ac.th
ระบบค้นหาหนังสือห้องสมุดออนไลน์ ของ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดสาขา
เยี่ยมชม 237 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ เนชั่น อีไลบราลี่
http://www.nationelibrary.com
ให้บริการการสืบค้นข่าวสารข้อมูลออนไลน์ จากแหล่งข่าวใน เครือเนชั่น
เยี่ยมชม 231 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://injan.kmitnb.ac.th/search
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ สื่อสารสนเทศของสำนักหอสมุด
เยี่ยมชม 174 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
http://lib.sau.ac.th/opac/
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสื วารสาร ดัชนีวารสาร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เยี่ยมชม 186 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
http://www.tlc.or.th
โครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิก
เยี่ยมชม 173 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
http://202.28.16.20
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และดัชนีวารสาร (iPAC) ของห้องสมุด
เยี่ยมชม 175 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
http://www.dhammaonlinelibrary.com
ให้บริการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับธรรมะและพุทธศาสนาออนไลน์
เยี่ยมชม 152 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย
http://library.mua.go.th/elib
ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย (Electronic Library on Web) ให้บริการค้นหารายการหนังสือ
เยี่ยมชม 174 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.