BWS LIBRARY

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุภาษิตและคำพังเพยไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
รู้ถ้วนสำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.99591
ว545ร
2551 
2000 สุภาษิตไทย
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
อ582ส
2547 
2000 อุปมาอุปไมย
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.99591
อ582ส
2553 
550 สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยสอนใจเด็ก
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ห564
2553 
Thai Folk Wisdom ถึงพริกถึงขิง : มุมมองใหม่สุภาษิตไทย
   ตุลยา พรพิริยากุลชัย
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 398.99591
ต374ท 2553 
กำบ่าเก่าเล่าไว้ (ภาษิตคนเมือง)
   จุรี ขยัน
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
398.995911
จ274ก
2546 
คำกลอนสอนใจ สุภาษิตคำพังเพย
   ศิวพร ไพลิน
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ศ575ค
2551 
ถอดรหัสสำนวนไทย
   ยุพร แสงทักษิณ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.917
ย474ถ
2557 
ถอดรหัสสำนวนไทย : ที่มา ความหมายและการใช้สำนวนไทย
   ยุพร แสงทักษิณ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.995911
ย474ถ
2557 
ปทานุกรม : ฉบับ ถ้อยคำ สำนวนโวหาร คำพังเพย สุภาษิตไทย
   สมบัติ จำปาเงิน
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 398.99591
ส543ป 2540 
ผญา ภูมิปัญญาอีสาน
   คำหมาน คนไค
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ค265ผ
2539 
พจนานุกรมสำนวนและคำคล้องจอง
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.913
อ582พ
2552 
ภาษาไทยน่ารู้
   แก้วกาญจน์ วัฒนานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.91
ก295ภ
2555 
ภาษิตล้านนา
   สมร เจนจิจะ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ส275ภ
2541 
ภาษิตล้านนา
   สมร เจนจิจะ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.995911
ส544ภ
2547 
รู้ถ้วนสำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.99591
ว545ห
2548 
รู้รักษ์ภาษาไทย : สำนวนโวหาร
   ดนัย ไชยโยธา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
495.917
ด336ร
2551 
ร้อยแปด พันเก้า สุภาษิต สำนวนไทย
   ฐิติกาญจน์ ปฐมา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ฐ373ร
[2548?] 
สนุกคิดกับ 500 สำนวนไทยในชีวิตประจำวัน
   รัฐนันท์ ศิรวิทย์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.995911
ร463ส
2548 
สำนวนไทย
   กรมวิชาการ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ก244ส 2543 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/35 รายการ]

2021 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง