เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

นางสาวดารารัศ บัวขาว
ห้วหน้างานห้องสมุด


 

นางสมหญิง ไชยพรม
 บรรณารักษ์ 
    
               
                                 
       นางนภัสนันท์ คันทาใจ  นางสาวนนติพา บุญศิริชัชวาล
                  บรรณารักษ์                             บรรณารักษ์                     
          
    นางสาวสุรัตนา แปงกุล        นางสาวปวิตรา สิทธิยศ     
            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                       เจ้าหน้าที่ห้องสมุด            
 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำปาง อาคารมานิตธำรง ชั้น 2 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.