เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 
 

นางสมหญิง ไชยพรม
 หัวหน้างานห้องสมุดนางสาวดารารัศ บัวขาว
รองห้วหน้างานห้องสมุด

 
    
 
     นางนภัสนันท์ คันทาใจ  
                  บรรณารักษ์                
 
  

นางสาวนนติพา บุญศิริชัชวาล
  
                 บรรณารักษ์                    

 
 
    นางสาวสุรัตนา แปงกุล   
            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด         
 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำปาง อาคารมานิตธำรง ชั้น 2

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.