เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

ทรัพยากรแนะนำประจำสัปดาห์   
พระมโหสถ : ผู้บำเ..

บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 
 
 
                   
 

นาง สมหญิง ไชยพรม
หัวหน้างานห้องสมุด                         
 
    นาย ดวงดี อมรศรีคงคา        ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุทุมพร ใจศรี
      รองหัวหน้างานห้องสมุด                           ครูบรรณารักษ์ 
 
 
                              ​


     นาง วรารัตน์ จัดคร่อง           นส.จิตรานุช  สายเครืออุด
               บรรณารักษ์                                เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
                                              
 

 
 
 
 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำปาง อาคารมานิตธำรง ชั้น 2

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.