เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 
                         
           นาย ดวงดี อมรศรีคงคา
             หัวหน้างานห้องสมุด

          
                               ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุทุมพร ใจศรี
                                                    ครูบรรณารักษ์ 
 
 
                              
 
 
       
   
      นางวรารัตน์   จัดคร่อง                               นางสาวมุจรินท์   ชัยนา
             บรรณารักษ์                                                    เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                                  
 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำปาง อาคารมานิตธำรง ชั้น 2

ไปยังหัวข้อบทความ  

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง