เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง           ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง เดิมตั้งอยู่ที่อาคารบวรวิทย์ ปี 2558 ย้ายสถานที่ทำการมายัง
อาคารมานิตธำรง มีพื้นที่ประมาณ
578 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ
          ชั้น 2 เป็นพื้นที่บริการการอ่าน มุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริการยืม-คืน บริการรับฝากสิ่งของ บริการหนังสือ ตลอดจนบริการอินเทอร์เนต และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                             ชั้น 3  เป็นพื้นที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

                http://library.bunyawat.com/ULIB6//_globalupload/webpage_menucontents-84//62543233_402145727045602_4027156117791440896_n.jpg
ภาพที่ 1 บรรยากาศการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 

       พัฒนาการของห้องสมุด 

         ปีการศึกษา 2537 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง ได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานห้องสมุด
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2538 ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดเป็น ห้องสมุดระบบอัตโนมัติ โดยนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด ทั้งงานเทคนิค งานบริการ และระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งโปรแกรมระบบงานห้องสมุดดังกล่าว พัฒนาโดย ครูประมุข เจียมจิตร (หัวหน้างาน ICT) และครูดารารัศ บัวขาว (หัวหน้างานห้องสมุด)
         
                 ปีการศึกษา 2549 ผู้อำนวยการ วีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่มีสถานที่ สภาพแวดล้อง และบรรยากาศเอื้อต่อการอ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "2549 ปี แห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน"

       
                ปีการศึกษา 2550 ผู้อำนวนการ เบญจวรรณไกรวุฒินันท์ ได้ส่งเสริมให้งานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้หลากหลายและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้
     
               ปีการศึกษา 2552 ได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี โดยปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดหาคอมพิวเตอร์เครือข่าย จำนวน 30 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เนต จัดทำชั้นหนังสือใหม่เพิ่มเติม 14 ชุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้าแข็ง 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ
                          (1) โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด CDL
                          (2)  โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา รายการวัสดุสื่อพิมพ์

             
                ปีการศึกษา 2558 ผู้อำนวนการ สาโรจน์ แก้วอรุณ ได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยย้ายจากสถานที่ทำการมายัง อาคารมานิตธำรง และเปิดให้บริการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดระบบอัตโนมัติ (Automated Library) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพล สุดอ่อน นายกสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาตนเองแบบไม่หยุดนิ่ง และสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาสังคมความรู้ให้ยั่งยืน

 

http://library.bunyawat.com/ULIB6//_globalupload/webpage_menucontents-84//62491235_2247308928724179_7332417435301052416_n.jpg
ภาพที่ 2 บรรยากาศการเข้าใช้บริการห้องสมุด

       ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

1. หนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ
2. วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
3. จุลสาร หรือวารสารได้เปล่า
4. ซีดี-รอม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
       การจัดหมู่หนังสือ

        ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง จัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification System หรือ D.C.) เป็นระบบที่นายเมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชาวอเมริกัน คิดค้นขึ้น เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ใช้วิธีการจำแนกหนังสือตามลักษณะวิชา (Subject) และใช้ตัวเลขอารบิกเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชาของหนังสือ แบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังี้
        000     เบ็ดเตล็ด       
        100     ปรัชญา และจิตวิทยา

        200     ศาสนา         
        300     สังคมศาสตร์
        400     ภาษาศาสตร์       
        500     วิทยาศาสตร์
        600     วิทยาศาสตร์ประยุกต์       
        700     ศิลปกรรม และการบันเทิง
        800     วรรณกรรม และวรรณคดี       
        900     ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ


        นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่ สำหรับกำหนดหมวดหมู่ของหนังสือบางประเภทดังนี้
        น       หนังสือนวนิยาย

        ร.ส.     หนังสือรวมเรื่องสั้น และเรื่องสั้น
        ย        หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

        สำหรับหนังสือที่ห้องสมุดต้องการแยกประเภทจากหนังสือทั่วไป ห้องสมุดจะใช้ตัวอักษรลักษณะพิเศษ กำหนดไว้เหนือเลขหมู่หนังสือ ดังนี้
        อ/R     หนังสืออ้างอิง

        ค        หนังสือคู่มือครู
        บ        หนังสือแบบเรียน หนังสือคู่มือ ม.1 - ม.6
        ม        หนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
     
 
 
 


 

ไปยังหัวข้อบทความ  

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง