เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

          
ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง เดิมตั้งอยู่ที่อาคารบวรวิทย์ ปี 2558 ย้ายสถานที่ทำการมายัง
อาคารมานิตธำรง มีพื้นที่ประมาณ
578 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ
          ชั้น 2 เป็นพื้นที่บริการการอ่าน มุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริการยืม-คืน บริการรับฝากสิ่งของ บริการหนังสือ ตลอดจนบริการอินเทอร์เนต และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                             ชั้น 3  เป็นพื้นที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

                

       พัฒนาการของห้องสมุด 

         ปีการศึกษา 2537 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง ได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานห้องสมุด
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2538 ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดเป็น ห้องสมุดระบบอัตโนมัติ โดยนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด ทั้งงานเทคนิค งานบริการ และระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งโปรแกรมระบบงานห้องสมุดดังกล่าว พัฒนาโดย ครูประมุข เจียมจิตร (หัวหน้างาน ICT) และครูดารารัศ บัวขาว (หัวหน้างานห้องสมุด)
         
                 ปีการศึกษา 2549 ผู้อำนวยการ วีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่มีสถานที่ สภาพแวดล้อง และบรรยากาศเอื้อต่อการอ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "2549 ปี แห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน"

       
                ปีการศึกษา 2550 ผู้อำนวนการ เบญจวรรณไกรวุฒินันท์ ได้ส่งเสริมให้งานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้หลากหลายและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้
     
               ปีการศึกษา 2552 ได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี โดยปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดหาคอมพิวเตอร์เครือข่าย จำนวน 30 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เนต จัดทำชั้นหนังสือใหม่เพิ่มเติม 14 ชุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้าแข็ง 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ
                          (1) โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด CDL
                          (2)  โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา รายการวัสดุสื่อพิมพ์

             
                ปีการศึกษา 2558 ผู้อำนวนการ สาโรจน์ แก้วอรุณ ได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยย้ายจากสถานที่ทำการมายัง อาคารมานิตธำรง และเปิดให้บริการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดระบบอัตโนมัติ (Automated Library) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพล สุดอ่อน นายกสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาตนเองแบบไม่หยุดนิ่ง และสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาสังคมความรู้ให้ยั่งยืน

 
 
 


 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.