เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ

ทรัพยากรห้องสมุด

ทรัพยากรห้องสมุด

หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์ จุลสารและกฤตภาค  วีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี  และบริการอินเตอร์เน็ต  การจัดหมู่หนังสือ
                

         ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ลำปาง จัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey  Decimal  Classification  System  ซึ่งย่อว่า  D.C. หรือ   D.D.C.)  ผู้คิดระบบนี้ชื่อ  นายเมลวิล  ดิวอี้ (Melvil  Dewey)   ชาวอเมริกัน  ใช้วิธีจำแนกหนังสือตามลักษณะวิชา   (Subject)  และใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชาของหนังสือ  โดยแบ่งออกเป็น  10  หมวดใหญ่ดังนี้

               000         เบ็ดเตล็ด                                                500         วิทยาศาสตร์
               100         ปรัชญา                                                    600         วิทยาศาสตร์ประยุกต์
               200         ศาสนา                                                     700         ศิลปกรรมและการบันเทิง
               300         สังคมศาสตร์                                            800         วรรณคดี
               400         ภาษาศาสตร์                                            900         ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ชีวประวัติ


        นอกจากนี้ห้องสมุดยังใช้ตัวอักษรแทนเลขหมู่สำหรับกำหนดหมวดหมู่ของหนังสือบางประเภทดังนี้
                                              หนังสือนวนิยาย
                ..                           หนังสือรวมเรื่องสั้น
                                              หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน


       สำหรับหนังสือที่ห้องสมุดต้องการแยกประเภทจากหนังสือทั่วไป  ห้องสมุดจะใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์พิเศษ
กำหนดไว้เหนือเลขหมู่หนังสือดังนี้

                อ  หรือ R                   หนังสืออ้างอิง
                                               หนังสือคู่มือครู
                                               หนังสือแบบเรียน

                ม                               หนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 
 
 


 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.